1. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 1aad: January_2017.pdf
 2. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 2aad: MASOO BIXIN
 3. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 3aad: March_2017.pdf
 4. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 4aad: April_2017.pdf
 5. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 5aad: May_2017.pdf
 6. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 6aad: June_2017.pdf
 7. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 7aad: July_2017.pdf
 8. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 8aad: August_2017.pdf
 9. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 9aad Septem 2017.pdf
 10. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka,10aad Octobar_2017.pdf
 11. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 11aad:  MASOO BIXIN
 12. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 12aad: Decem 2017.pdf